சிறு கதை 🙂 சிறு துளி 16

விட்டுக்கொடுத்தலை பற்றிய சிறு விளக்கவுரை பிடித்தால் பற்றிக்கொள்ளுங்கள். விட்டுக்கொடுப்பது என்பது நாம் தாழ்ந்து போகிறோம் என்பதல்ல. அங்கே விட்டுக்கொடுப்பவருக்கும் அந்த விட்டுக்கொடுத்தலை ஏற்பவருக்கும் இடையில் ஒரு சுமூகமான இன்னதமான மன ஆறுதல் ஏற்படும் பாருங்க அதை எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. அதேப்போல் ஒருவரின் விட்டுக்கொடுத்தலை நான் ஏற்றுக் கொண்டால் நான் தாழ்ந்து விடுவேன் என்று ஏற்காமல் நிற்பதும் நன்றல்ல. மற்றும் நான் விட்டுக்கொடுப்பதால் அவன் முன்னேறி விடுவான் என நினைப்பதும் நன்றல்ல. இங்கே மற்றுமொன்றை தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நான் விட்டுக்கொடுப்பதால் தன் வாழ்கையில் அல்லது தன் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமானால் விட்டுக்கொடுப்பதை தவிர்ப்பதில் தவறில்லை. வானம் விட்டுக்கொடுப்பதால் தான் மழை வருகிறது, மனிதன் விட்டுக்கொடுப்பதால் தான் மன நிறைவு கிடைக்கிறது என நான் நினைக்கின்றேன். நீங்கள். . . !

One thought on “சிறு கதை 🙂 சிறு துளி 16”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =