சிறு கதை 😊 சிறு துளி 13

பெரியவர், சிறியவர், குழந்தைகள், ஆண், பெண், படித்தவர், படிக்காதவர், பணம் உள்ளவர், பணம் இல்லாதவர், நல்லவர், கெட்டவர், உயர் பதவியில் இருப்பவர், பதவியில் இல்லாதவர், அரசியலில் இருப்பவர், அரசியலில் இல்லாதவர், எல்லா வகை குலத்தில் இருப்பவர் மற்றும் எல்லா வகை மதத்தில் இருப்பவர் இங்ஙனம் மேற்குறிப்பிட்ட எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒவ்வொருவருக்கும் வலி என்று ஒன்றுண்டு மற்றும் […]

சிறு கதை 😊 சிறு துளி 12

இன்று மகளிர் தினம் கொண்டாடும் மகளிரே வாழ்த்துக்கள் பல. என்ன சொல்லி வாழ்த்த என்னிலில்லை நிறை சொல் கூறி உனை புகழ்ந்து தேற்ற பூமாலையோடு புகழ் மாலைக்கொண்டு உனைப்போற்ற – இப் பூ உலகே காத்திருக்கு மகளிரை மெருகேற்ற நீ சுமக்கும் சுமைகளுக்கு இணைப்போற்ற வருடத்தில் ஓர் நாள் போதாது வருடம் முழுதும் உன்னாலே ( […]