அனுபவம் 15

35 வயதுடைய ஒருவர் ஒரு கோயிலின் அருகில் அமர்ந்து பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்போது வழிபோக்கராக இருந்த ஒரு பெரியவர் அந்த பிச்சைக்காரருக்கு தர்மம் செய்கிறார். அதே பிச்சைக்காரரை அந்த பெரியவர் வேறொரு நாள் ஒரு சர்ச்சிற்கு முன் அமர்ந்து பிச்சை எடுப்பதை பார்க்கிறார் அங்கும் அந்த பிச்சைக்காரருக்கு தர்மம் செய்கிறார். மற்றுமொரு நாள் அந்த […]