பெற்றோரின் பெருமை 2

தாய் என்போம்
தந்தை என்போம் – அவர்கள்
தரணியில் வாழும் வரை
வாயளவில் – அவர்கள் மண்ணறையில் வாழும் போது
தாய் அன்பு எங்கே
தந்தை நெறி எங்கே என்று
தரணி முழுவதும் பாய்ந்தாலும்
தர ஈடு இல்லை எவராலும்.
தன் கருவறையில் சுமப்பவள் தாயவள்,
தன் கண் இமைப்போல் காப்பவன் தந்தையவன்.
கண்ணே என்று கண்ணீரால் தாலாட்டுபவள் தாயவள்,
பொன்னே என்று பொக்கிஷமாய்
பொறுப்பூட்டுபவன் தந்தையவன்.
நிலவைக்காட்டி சோறூட்டுபவள் தாயவள் – அந்த நிலவொளியின் ஆற்றலை சிந்திக்க செய்பவன் தந்தையவன்.
தன் பிள்ளையை மனதளவில் உள் கொண்டவள் தாயவள்,
தன் சிந்தையிலே உள்கொண்டவன் தந்தையவன்.
தீர்ந்திடும் தாகம் தாயின் அன்பிற்குண்டு, திகட்டாத ஆற்றல் தந்தையின் தன்னம்பிக்கையிற்குண்டு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − five =